HygenX-Vray Sanitizer & Optional V-Claw Holder Kit